Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden van ambermio.be online juwelenwinkel.

De online winkel is beschikbaar op de website van www.ambermio.be, ambermio.be is de handelsnaam van Amber MIO die in België geregistreerd is.

 Algmene voorwaarden

 1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden. Alle leveringen van ambermio.be zijn onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden.  De algemene voorwaarden maken een integraal deel uit van het contract dat wordt aangegaan tussen ambermio.be en haar klanten met betrekking tot de producten die worden aangeboden door ambermio.be.  De algmene voorwaarden dienen te worden aanvaard bij het aanvaarden van de goederen.  Ze blijven van toepassing op toekomstige leveringen van Amber MIO aan de koper, zelfs wanneer ze niet meer expliciet opnieuw worden overeengekomen.
 2. De specificaties betreffende de producten verkocht door ambermio.be (bvb. gewicht, afmetingen, lengte, breedte) evenals de omschrijving van de goederen (bvb. foto’s) zijn benaderingen en zijn geen gegarandeerde kwaliteitseigenschappen, maar beschrijvingen en karakteristieken van de goederen. Afwijkingen in de marge van de handelspraktijken en afwijkingen op basis van wijzingen in het wettelijk kader zijn toegelaten, in de mate dat het doel van het contract niet wordt geschonden.
 3. Elke vorm van verklaringen en kennisgevingen die aan ambermio.be dienen te worden gemaakt na het sluiten van het contract (bvb. het bepalen van een termijn) dienen schriftelijk te worden gedaan om van toepassing te zijn.
 4. Prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en verzending in België. Verzending naar een ander land zal extra worden aangerekend en zal individueel worden berekend.  Als de prijs van de grondstoffen stijgt,  of de kost voor ambermio.be om de goederen aan te kopen op een andere manier toeneemt, of indien de verzending van een deel of de volledige bestelling door de koper wordt uitgesteld, dan heeft AmberMIO.com het recht om de prijs te verhogen om de toegenomen grondstofprijs of de toegenomen prijs door de uitgestelde goederen, op het moment van verzending, te weerspiegelen. De klant gaat ermee akkoord dat de prijsbepaling  afhankelijk is van het voldoen aan de algemene voorwaarden van het contract met betrekking tot de hoeveelheden die zijn aangevraagd voor verzending over een bepaalde periode.  Deze voorwaarden hebben betrekking op de prijzen op de website en wanneer de klant een bestelling plaatst zal de prijs op dat moment niet meer veranderen.
 5. De betaling dient volledig te worden uitgevoerd zonder enige vermindering of inhouding, bij wijze van afrekening, tegenvergoeding, vermindering of andere, tenzij met een onbetwistbare of wettelijke erkende tegen-vordering.
 6. De verzendingen gebeuren vanuit België, waar ook de uitvoering plaatsvind, of rechtstreeks van het land van de producent
 7. Ingeval de koper dit wenst, kunnen de goederen naar een andere bestemmingen verzonden worden. De verzendingswijze en verpakking zijn onderworpen aan het redelijke beleid van ambermio.be, als niets anders werd overeengekomen.
 8. Het risico van de goederen gaat over naar de koper bij levering EXW (Incoterms 2010), uiterlijk op het moment van levering aan de vervoerder, verzender of enig ander persoon aangeduid voor de verzending (het moment van aanvang van laden is van doorslaggevend belang). Dit geldt ook bij een gedeeltelijke levering of in geval ambermio.be andere diensten heeft aanvaard (bvb verzending). In het geval dat de verzending is vertraagd wegens een reden die toewijsbaar is aan de koper, gaat het risico over naar de koper vanaf de dag dat de goederen klaar zijn voor verzending en AmberMIO.com dit aan de koper heeft meegedeeld.
 9. De verzending wordt verzekerd door AmberMIO.com.
 10. De termijnen en deadlines die door ambermio.be zijn aangekondigd in verband met de goederen, zijn slechts bij benadering van toepassing, indien er niet expliciet een vaste deadline of een vaste datum is overeengekomen tussen ambermio.be en de koper. Ingeval een verzending is overeengekomen, verwijzen de termijn en de dag van levering naar het moment dat de goederen worden overgedragen aan de vervoerder, verzender of een derde persoon aangewezen in verband met de verzending.
 11. In het geval dat ambermio.be geen vaste termijnen/ levertijden kan nakomen op grond van redenen die niet aan ambermio.be te wijten zijn (zoals overmacht of andere gebeurtenisssen die op het moment van het sluiten van het contract niet te voorzien waren en die niet toe te schrijven zijn aan ambermio.be zoals blokkeringen, stakingen, belemmeringen in het aanbod van noodzakelijke grondstoffen of energie, gebrek aan werknemers, regelgevende maatregelen enz.) (“Onbeschikbaarheid van goederen”), zal ambermio.be de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van deze redenen en van de verwachte nieuwe termijn/ leverdatum. In het geval dat dergelijke redenen de levering aanzienlijk zouden bemoeilijken of zelfs onmogelijk zouden maken, en dergelijke belemmeringen niet van tijdelijke aard zijn, heeft ambermio.be het recht om zich terug te trekken uit het contract.  In het geval van een tijdelijke belemmering worden de termijn en het tijdstip van de levering of prestatie verlengd met de duur van de belemmering plus een redelijke toevoeging.  In het geval van een verlenging, op grond van bovengenoemde redenen, de aanvaarding van de goederen voor de koper niet redelijk zou zijn, heeft de koper het recht om de overeenkomst te herroepen door middel van een schriftelijke verklaring aan ambermio.be
 12. Krachtens de bepalingen inzake verkoop op afstand van de Belgische wet van 14 juli 1991, gewijzigd op 25 mei 1999, heeft de consument een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de goederen om zich, zonder boete en zonder het opgeven van een reden, uit het contract terug te trekken. De consument is bevoegd om de goederen op eigen risico en voor eigen rekening aan ambermio.be terug te bezorgen.  De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant of goederen die snel vervallen of verslechteren.
 13. In afwijking van de algemene regel van artikel 1583 van het Burgelijk Wetboek zal de eigendomstitel van goederen niet overgedragen worden aan de koper, dan wanneer dat de volledige betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van ambermio.be zijn voldaan in verband met het contract en de zakelijke relatie tussen de partijen (vordering tegen onderpand), dit niettegenstaande het overgaan van het risico en het bezit van de goederen. De wetten en plaats van het rechtsgebied met inbegrip van deze voorwaarden en eventuele contractuele eigendomsrechten tussen ambermio.be en de koper worden beheerst door, en in overeenstemming, met de Belgische wetgeving.  In geen geval zal het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen op dit contract van toepassing zijn.  De wettelijke vereisten en gevolgen van het eigendomsvoorbehoud krachtens deze algemene voorwaarden worden beheerst door de rechtsregels op de respectieve plaast van de goederen, in zoverre dat op grond van dergelijke rechtsregels de Belgische wetgeving verboden of niet effectief is.
 14. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, geldigheid of uitvoering van het contract worden beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van the Brusselse rechtbank.
 15. Door te bestellen via de online winkel van ambermio.be, gaat de klant akkoord dat ambermio.be zijn persoonlijke gegevens verwerkt voor doeleinden zoals het beheer van de klantendatabase, het verwerken van bestellingen, leveringen en facturen, het controleren van de kredietwaardigheid, marketing en advertenties. Gegevensverwerking voor marketing-en reclamedoeleinden zal enkel plaatsvinden als de klant zijn uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven tijdends het bestelproces. com zal de persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij.  De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien en om wijzigingen te vragen indien er fouten zijn.  De klant kan zich te allen tijde en kosteloos verzetten tegen het verder gebruiken van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres.  Meer informatie is verkrijgbaar bij de privacy commissie in Brussel.
 16. Indien het contract met inbegrip van deze voorwaarden een leemte zou bevatten, komen de partijen overeen dat de respectievelijke bepaling zal worden overeengekomen waarover de partijen overeenstemming zouden hebben bereikt in overeenstemming met het economische doel van deze voorwaarden, indien zij van de leemte op de hoogte zouden zijn geweest.
 17. De Engelse versie van deze algemene voorwaarden is doorslaggevend. De vertaling dient alleen ter informatie.
 18. Alle afbeeldingen, symbolen, logo’s en inhoud op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van ambermio.be. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is ten strengste verboden.
 1. Contrary to the general rule of article 1583 of the Civil Code Notwithstanding passing of risk in and possession of the Goods, title to the Goods shall not pass to Buyer before until the full payment of all current and future claims of ambermio.be out of and in connection with the Contract and the business connection between the parties (Collateralized Claims).Law and Place of Jurisdiction Contract including these Terms and any privity of contract between ambermio.be and Buyer shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium. In no event shall the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods apply to this Contract. The legal requirements and effects of the retention of title pursuant to these Terms are governed by the rules of law at the respective loca-tion of the Goods, to the extent that pursuant to such rules of law, the choice of Belgium laws should be prohibited or not be effective.